Regulamin sklepu internetowego wyzwolonemigawki.pl i świadczenia innych usług drogą elektroniczną

wersja obowiązująca od dnia 21.12.2023r.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z usług cyfrowych oraz treści cyfrowych dostarczanych przez Sprzedawcę, jak też świadczenia innych usług powiązanych z prowadzeniem sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

I.      Definicje

1.     Dostarczenie Treści Cyfrowych – odpłatne uzyskanie przez Klienta od Sprzedawcy dostępu do Treści Cyfrowych, w związku ze złożeniem przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Sklepu;

2.     Klient  Konsument, Konsument – Profesjonalista, Przedsiębiorca, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych lub podjął działania zmierzające do jej zawarcia, na zasadach określonych w Regulaminie;

3.     Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

4.     Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5.     Konsument – Profesjonalista – osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą (a więc będącą Przedsiębiorcą), jeśli z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

6.     Konto – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, pozwalający na korzystanie z usług Prowadzenia Konta, Przechowywania Danych, Newslettera, Dostarczenia Treści Cyfrowych (w przypadku niektórych Treści Cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę);

7.     Licencja – umowa licencji, na podstawie której Klient ma niewyłączne prawo do korzystania z udostępnionych za pośrednictwem Konta lub przesłanych na wskazany adres poczty elektronicznej Treści Cyfrowych zgodnie z Umową o Dostarczenie Treści Cyfrowych, w zakresie określonym w Regulaminie;

8.     Newsletter – Treści Cyfrowe w formie e-mail wysyłane przez Usługodawcę Użytkownikowi w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, zawierające informacje handlowe Usługodawcy, w szczególności dotyczące oferty Usługodawcy, Sklepu, nowości, promocji, konkursów;

9.     Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę/Usługodawcę, dostępny pod adresem: https://www.wyzwolonemigawki.pl/polityka-prywatnosci/;

10.  Potwierdzenie – wiadomość mailowa wysyłana Klientowi/Użytkownikowi przez Sprzedawcę/Usługodawcę po zawarciu Umowy o świadczenie Usług lub po złożeniu Zamówienia, w której Sprzedawca potwierdza zawarcie Umowy o świadczenie Usług lub złożenie Zamówienia;

11.  Prowadzenie Konta – nieodpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na prowadzeniu i utrzymywaniu Konta;

12.  Przechowywanie Danych – nieodpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na przechowywaniu danych Użytkownika wprowadzonych na Konto na serwerach dedykowanych Usługodawcy;

13.  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

14.  Regulamin – niniejszy dokument;

15.  Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.wyzwolonemigawki.pl/wyzwolony-sklep/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności zawierać Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych;

16.  Sprzedawca lub Usługodawca – Anita Demianowicz prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Anita Demianowicz Podróże, Fotografia, Reportaż, stałe miejsce wykonywania działalności: ul. Cebertowicza 11/17,  80-809 Gdańsk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 7381908874, REGON: 367895900;

17.  System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 ze zm.);

18.  Środowisko Cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich;

19.  Treści Cyfrowe – dostępne w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-booki (zapisane w formacie cyfrowym utwory, dostępne do pobrania przez Klienta) oraz webinary (zapisane w formie nagrania video lub audio treści do pobrania przez Klienta albo udostępnione ramach Konta lub w postaci linka do strony internetowej, przesłanego Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej);

20.  Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych  umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta zawarta za pośrednictwem Sklepu, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje dostarczyć Klientowi Treści Cyfrowe znajdujące się w ofercie Sprzedawcy (w szczególności kursy fotograficzne, filmy instruktażowe, webinary, plannery, materiały wideo oraz w formacie pdf lub podobnym), a Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę;

21.  Umowy o świadczenie Usług – umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Prowadzenia Konta, Przechowywania Danych, usługa Newsletter) zawarte na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą;

22.  Usługi – usługi Prowadzenia Konta, Przechowywania Danych, usługa Newsletter świadczone na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy o świadczenie Usług;

23.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.;

24.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

25.  Użytkownik  osoba będąca Konsumentem, Konsumentem – Profesjonalistą albo Przedsiębiorcą, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

26.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianych Treści Cyfrowych.

II.     Dane kontaktowe Sprzedawcy:

      adres prowadzenia działalności: ul. Cebertowicza 11/17,  80-809 Gdańsk;

      adres korespondencyjny: j.w.;

      adres e-mail: anita.demianowicz@gmail.com;

      strona internetowa: https://www.wyzwolonemigawki.pl;

      tel.: 798368336

III.   Warunki techniczne korzystania ze Sklepu i zagrożenia

1.     Do prawidłowego korzystania ze Sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

a)     posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,

b)     aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,

c)     posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

d)     zainstalowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.),

2.     W celu prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowych w postaci e-booków niezbędne jest posiadanie na urządzeniu Klienta dodatkowo zainstalowanego oprogramowania umożliwiającego – w zależności od specyfiki Treści Cyfrowych – odczyt plików w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI, .docs, .xls. W przypadku dostarczania przez Sprzedawcę Treści Cyfrowych w postaci nagrań audio lub video, niezbędne jest posiadanie przez klienta komputera lub telefonu.

3.     Techniczne warunki korzystania ze Sklepu oraz Treści Cyfrowych mają znaczenie dla prawidłowości ich funkcjonowania, sposobu wyświetlania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.

4.     Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem ze Sklepu to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na połączonych z siecią urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania ze Sklepu.

5.     Usługodawca może wprowadzić do Systemu Teleinformatycznego dodatkowe oprogramowanie lub dane, które nie są składnikiem usług świadczonych przez Usługodawcę, w szczególności może stosować inne niż bezwzględnie konieczne cookies lub podobne technologie, jeżeli Klient uprzednio wyrazi na to zgodę w sposób opisany w Polityce Prywatności.

6.     Klient powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego urządzenia, z którego korzysta, zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu.

7.     W związku z korzystaniem ze Sklepu Klient zobowiązany jest do:

a)     niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i  inne prawa osób trzecich,

b)     korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

c)     niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)     korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

e)     korzystania z wszelkich treści i materiałów zamieszczonych w ramach Sklepu z poszanowaniem praw autorskich i innych praw własności intelektualnej,

f)      korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV.   Zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych

1.     Zamówienia składane są za pomocą koszyka zamówień i składane mogą być przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem ewentualnych okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu. Złożenie Zamówienia nie wymaga założenia Konta w Sklepie.

2.     Złożenie Zamówienia następuje poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.

3.     W celu skutecznego zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, Klient powinien wykonać następujące czynności:

a)     wejść na stronę internetową Sklepu;

b)     wybrać zakładkę preferowanego produktu (Treści Cyfrowych);

c)     w przypadku, gdy oferowane Treści Cyfrowe dostępne są w różnych wariantach – wybrać odpowiedni stopień zaawansowania;

d)     dodać  produkt do koszyka;

e)     przejść do finalizacji Zamówienia poprzez wyrażenie chęci uregulowania płatności;

f)      w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:

      imię i nazwisko;

      adres poczty elektronicznej;

      adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

      opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą albo Konsumentem – Profesjonalistą);

      sposób płatności;

g)     zaakceptować treść  Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie pola wyboru;

h)     w przypadku rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy – zaznaczyć pole wyboru przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na dostarczenie przez Sprzedawcę Treści Cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych z zastrzeżeniem, iż akceptuje utratę prawa odstąpienia od umowy;

i)      kliknąć opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” a następnie dokonać zapłaty za Treści Cyfrowe zgodnie z wybranym sposobem płatności.

4.     Kliknięcie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, zgodnie z treścią Regulaminu i przepisami prawa.

5.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, o którym mowa w ust. 3 lit. f) Potwierdzenie Zamówienia.

6.     Uregulowanie płatności następuje w formie przedpłaty 100%, z wykorzystaniem szybkiego przelewu, realizowanego za pośrednictwem operatora szybkich płatności.

7.     Płatności wskazane w ust. 7 lit. a) dokonywane są za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych w  stosunku do Sprzedawcy, pośredniczących przy realizacji płatności. Warunki realizacji tych usług oraz prawa i obowiązki Klienta w związku z zawarciem umowy z takim podmiotem, uregulowane zostały w dokumentach obowiązujących u danego podmiotu.

8.     Ceny Treści Cyfrowych dostępnych w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).

9.     Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych zawarta zostaje w momencie otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia oraz uiszczenia przez Klienta płatności za Zamówienie. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

10.  Do każdej Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych wystawiany jest paragon lub faktura VAT, doręczane Klientowi za pośrednictwem wskazanego adresu poczty elektronicznej.

11.  Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, powinny być zgodne z prawdą, pełne, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych może uniemożliwić realizację o Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

V.     Realizacja Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych

1.     Dostarczenie Klientowi Treści Cyfrowych następuje po upływie 14 dni od momentu zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że Klient złoży oświadczenie o rezygnacji z prawa do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.Możliwość rezygancji z prawa do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie dotyczy Treści Cyfrowych, które zgodnie z wyraźnym opisem zamieszczonym w Sklepie mają być udostępnione przez Sprzedawcę po upływie 14 dni od momentu zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

2.     W przypadku rezygnacji z prawa odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, Treści Cyfrowe zostaną dostarczone przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia Umowy o  Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że z zgodnie z wyraźnym opisem zamieszczonym w Sklepie poszczególne Treści Cyfrowe mają być udostępnione przez Sprzedawcę w innym terminie.

3.     Sprzedawca może dostarczyć Klientowi Treści Cyfrowe – w zależności od specyfiki zakupionych Treści Cyfrowych – poprzez:

a)     przesłanie ich na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub zakładaniu Konta, w formie załącznika lub linka umożliwiającego pobranie Treści Cyfrowych  i zapisanie ich na urządzeniu;

b)     nadanie dostępu do Treści Cyfrowych w ramach Konta lub udostępnienie linku do platformy spotkań online (np. Zoom).

4.     Sprzedawca oświadcza, a Klient akceptuje, że Treści Cyfrowe nie podlegają aktualizacji.

5.     Brak korzystania przez Klienta z dostarczonych Treści Cyfrowych pomimo możliwości korzystania z nich, nie uprawnia Klienta do żądania od Sprzedawcy zwrotu ceny za zakupione Treści Cyfrowe.

6.     W przypadku braku dostarczenia Treści Cyfrowych w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, Klient ma prawo wezwać Sprzedawcę do ich dostarczenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w pkt. II Regulaminu.

7.     Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Klientem terminie, Klient może odstąpić od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

8.     Odstąpienie od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych wymaga złożenia Sprzedawcy przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w pkt. II Regulaminu.

9.     Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny Treści Cyfrowych zapłaconej przez Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.  Postanowienia ust. 6-9 powyżej dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami albo Konsumentami – Profesjonalistami.

VI.   Udzielenie Licencji w związku z zawarciem Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych

1.     Z chwilą zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej na korzystanie z tych Treści Cyfrowych na warunkach określonych w Regulaminie.

2.     Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.

3.     Licencja uprawnia Klienta do korzystania z Treści Cyfrowych wyłącznie na potrzeby prywatne, prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, działalności nierejestrowanej lub działalności zawodowej, w ramach której Klient dokonał nabycia Treści Cyfrowych.

4.     Klient nie może opublikować Treści Cyfrowych na swojej stronie internetowej lub w żaden inny sposób go upublicznić.

5.     Licencja nie uprawnia Klienta do nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania (w tym odsprzedaży) Treści Cyfrowych lub ich opracowań jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu umożliwienia wykorzystania Treści Cyfrowych na jakiekolwiek potrzeby podmiotów trzecich. W szczególności, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Treści Cyfrowych w celu wykorzystania ich w ramach działalności gospodarczej, działalności nierejestrowanej lub działalności zawodowej prowadzonej przez podmiot trzeci.

6.     Klientowi nie wolno usuwać zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych na Treści Cyfrowe, ani w inny sposób ingerować w treść i zawartość Treści Cyfrowych.

7.     W granicach uprawnień i zakazów wynikających z ust. 3-6 powyżej, Licencja uprawnia Klienta do korzystania z Treści Cyfrowych na następujących polach eksploatacji:

a)     zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Klienta;

b)     odtwarzanie i przeglądanie;

c)     zwielokrotnianie wyłącznie w zakresie uzasadnionym osobistymi potrzebami Klienta.

8.     Korzystanie przez Klienta z Treści Cyfrowych z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Sprzedawcy, uprawniające go (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Klienta z roszczeniami na drodze postępowania sądowego.

VII.     Rejestracja Konta Użytkownika

1.     Rejestracja Konta Użytkownika jest bezpłatna i dobrowolna oraz nie jest konieczna do składania Zamówienia.

2.     Procedura rejestracji Konta następuje poprzez wypełnienie dedykowanego formularza, w tym podania adresu mailowego Użytkownika oraz hasła.

3.     Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu zgłoszenia przez potencjalnego Użytkownika, Usługodawca tworzy Konto. Następnie Usługodawca przesyła do Użytkownika na adres poczty elektronicznej Potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie Usług.

VIII.         Prowadzenie Konta i Przechowywanie Danych

1.     Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników usługi powiązane ściśle z działaniem Sklepu, a mianowicie:

a)     usługę Prowadzenia Konta,

b)     usługę Przechowywania Danych.

2.     Usługi wskazane w ust. 1 są usługami powiązanymi, realizowanymi łącznie.

3.     Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu.

4.     Umowa o świadczenie powyższych usług zawarta zostaje pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z momentem rejestracji Konta.

5.     Usługi Prowadzenia Konta oraz Przechowywania Danych dostępne są po dokonaniu rejestracji Konta na zasadach opisanych w Regulaminie. Usługa Prowadzenia Konta polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, dostęp do jego danych i ich wykorzystanie w przypadku składania Zamówień, jak też dającego dostęp m.in. do historii Zamówień oraz zakupionych Treści Cyfrowych.

6.     Usługa Przechowywania Danych polega na przechowywaniu na serwerze dedykowanym Usługodawcy danych wprowadzonych przez Użytkownika przy rejestracji Konta, z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami, jak też innych informacji i dokumentów związanych z zawartymi Umowami o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

7.     Powyższe Usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Użytkownik w każdym czasie może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta i zaprzestania świadczenia na jego rzecz powyższych Usług (tj. dokonać wypowiedzenia umów), wysyłając oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy lub adres korespondencyjny Usługodawcy. W takim przypadku Konto i wszystkie dane Użytkownika znajdujące się w Koncie zostaną bezpowrotnie usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania. W takim przypadku jednak Usługodawca nie usunie innych posiadanych danych osobowych, które ma obowiązek lub prawo dalej przechowywać w przypadkach opisanych w  Polityce Prywatności.

8.     Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem zabezpieczeń Systemu Teleinformatycznego Usługodawcy lub innymi działaniami hackerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu mu dostępu do Konta.

9.     Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umów o świadczenie Usług z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, a co za tym idzie, usunięcia Konta Użytkownika po upływie okresu wypowiedzenia, w przypadku:

a)     dopuszczenia się przez Użytkownika działań wskazanych w ust. 8,

b)     braku zalogowania się przez Użytkownika do Konta przez okres dłuższy niż 3 lata,

c)     planowanego zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę Usług, w szczególności w związku z zaprzestaniem prowadzenia Sklepu,

d)     naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, jeżeli naruszenia te nie zostaną usunięte przez Użytkownika w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni.

IX.    WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG, ZAGROŻENIA

1.     Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług są następujące:

a)     posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,

b)     aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,

c)     posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

d)     zainstalowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.).

2.     Usługodawca może wprowadzić do Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, dodatkowe oprogramowanie lub dane, które nie są składnikiem Usług świadczonych przez Usługodawcę, w szczególności może stosować inne niż bezwzględnie konieczne cookies lub podobne technologie, jeżeli Użytkownik uprzednio wyrazi na to zgodę w sposób opisany w Polityce Prywatności.

3.     Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Użytkownika do Systemów Teleinformatycznych Usługodawcy. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Usługodawca może usunąć taką treść lub zawiesić dostęp Użytkownika do świadczonych Usług. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do Usług na podstawie niniejszego ustępu.

4.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Systemu Teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z Usług.

5.     W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu Teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu Teleinformatycznego.

6.     Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania Systemu Teleinformatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takie którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem Systemu Teleinformatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik miał uruchomioną na urządzeniu zaporę systemową. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania Systemu Teleinformatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

X.     Newsletter

1.     Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną nieodpłatną usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu Użytkownikom, na podany adres mailowy, wiadomości mailowych zawierających informacje handlowe Usługodawcy, tj. informacje dotyczące oferowanych Treści Cyfrowych, Sklepu i innych działań Usługodawcy, w szczególności dotyczące nowości, wydarzeń organizowanych przez Usługodawcę.

2.     W celu skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na jego otrzymywanie przy rejestracji Konta bądź w innym momencie zapisuje się do Newslettera.

3.     Zapisanie się do Newslettera jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez Usługodawcę na podany adres mailowy informacji handlowej, jak również z wyrażeniem zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – w zakresie objętym Newsletterem.

4.     Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, potwierdzenie zapisania się do Newslettera. W celu potwierdzenia zapisania się do Newslettera, Użytkownik musi kliknąć link aktywacyjny znajdujący się w przesłanej do niego wiadomości mailowej. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

5.     Każdy Newsletter zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

6.     Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem odznaczenia odpowiedniego pola w ramach Konta i zapisania swojego wyboru.

7.     Usunięcie Konta Użytkownika nie oznacza automatycznego wypisania się z Newslettera i  wymagane jest podjęcie w tym celu czynności wskazanych w ust. 6. 

XI.   Odstąpienie od umowy i reklamacje

1.     Uprawnienia opisane w niniejszym punkcie, przysługują wyłącznie Klientowi/Użytkownikowi będącemu Konsumentem albo Konsumentem – Profesjonalistą.

2.     Klient/Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych lub Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od zawarcia umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. V.1.

3.     Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Klient lub Użytkownik otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

4.     W przypadku wysyłania przez oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

5.     Sprzedawca/Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści Cyfrowych lub Usług w związku z zawarciem Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych lub Umów o świadczenie Usług, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową Klient/Użytkownik korzystał z Treści Cyfrowych lub Usług.

6.     Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych lub Usług z umową wystąpił w czasie wskazanym w ust. 5, jeżeli w tym czasie się ujawnił. Domniemanie określone w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania, jeżeli:

a)     Środowisko Cyfrowe Klienta/Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których mowa w Regulaminie;

b)     Klient/Użytkownik nie wykonuje obowiązku współpracy wskazanego w ust. 7 poniżej.

7.     Klient/Użytkownik ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą/Usługodawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowych lub Usług z umową w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta/Użytkownika.

8.     Jeśli Treści Cyfrowe lub Usługi są niezgodne odpowiednio z Umową o Dostarczenie Treści Cyfrowych lub Umową o świadczenie Usług, Klient/Użytkownik może żądać doprowadzenia do ich zgodności z tą umową.

9.     Sprzedawca/Usługodawca może odmówić doprowadzenia dostarczanych Treści Cyfrowych lub Usług do zgodności z umową, jeżeli ich doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.  Sprzedawca/Usługodawca doprowadza Treści Cyfrowe/Usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został    poinformowany przez Klienta/Użytkownika o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta/Użytkownika, uwzględniając ich            charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych/Usług do zgodności z umową ponosi Sprzedawca/Usługodawca.

11.  Jeżeli Usługa jest niezgodna z umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a w przypadku niezgodności z umową Treści Cyfrowych Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, gdy:

a)     doprowadzenie do zgodności dostarczanych Usług lub Treści Cyfrowych z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 7 powyżej;

b)     Usługodawca/Sprzedawca nie doprowadził Usługi/Treści Cyfrowych do zgodności z umową;

c)     brak zgodności Usług/Treści Cyfrowych z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca/Sprzedawca próbował doprowadzić Usługi/Treści Cyfrowe do zgodności z umową;

d)     brak zgodności Usług /Treści Cyfrowych z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy albo żądanie obniżenia ceny bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony wskazanego w ust. 9;

e)     z oświadczenia Usługodawcy/Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usług/Treści Cyfrowych do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika/Klienta.

12.  Klient/Użytkownik  nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treści Cyfrowe/Usługi są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.

13.  W przypadku niezgodności Usług/Treści Cyfrowych z umową i chęci skorzystania przez Użytkownika/Klienta z uprawnień wskazanych powyżej, Użytkownik/Klient może przesłać Usługodawcy/Sprzedawcy reklamację drogą elektroniczną lub pisemną, a reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Użytkownika/Klienta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres mailowy), adres mailowy, na który zarejestrowane zostało Konto, określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego Użytkownik/Klient domaga się w związku ze złożeniem reklamacji.

14.  Usługodawca/Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika inny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.

15.  Jeżeli Usługodawca/Sprzedawca nie uzna reklamacji Użytkownika/Klienta, a ten się nie zgadza z taką decyzją, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń.

16.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika/Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

a)     powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

b)     Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c)     Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

17.  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w  sporach konsumenckich), Użytkownik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z Usługodawcą, za pośrednictwem platformy internetowej ODR. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

18.  W przypadku odstąpienia przez Klienta/Użytkownika od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych lub Umowy o świadczenie Usług, Sprzedawca/Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Treści Cyfrowych lub świadczenie Usług niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

19.  W przypadku odstąpienia od umowy Klient/Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Treści Cyfrowych/Usług z uwagi na to, iż na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umow zawarta z Klientem/Usługodawcą uznana zostaje za niezawartą, a co za tym idzie, Klient/Użytkownik traci tytuł prawny do korzystania z Treści Cyfrowych/Usług.

20.  Sprzedawca/Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treści Cyfrowe/Usługi były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Klient/Użytkowni z nich faktycznie korzystał.

21.  Sprzedawca/Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej/Usługi niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej/Usługi, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

22.  Sprzedawca/usługodawca dokona zwrotu Klientowi/Użytkownikowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny w związku z niezgodnością Treści Cyfrowej/Usługi z umową, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta/Użytkownika o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

23.  Sprzedawca/Usługodawca dokona zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient/Użytkownik, chyba że Klient/Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

24.  Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient/ Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

XII.   PRAWA AUTORSKIE

Zdjęcia i treści udostępnione w Sklepie podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

XIII.DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz Klientów przez Usługodawcę/Sprzedawcę zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

XIV.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Sklepu w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.     Prawem właściwym dla Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych i Umów o świadczenie Usług jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, iż wybór prawa polskiego działa bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące ustawy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.

3.     Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak:

a)     zmiana stanu prawnego wymagająca wprowadzenia zmian w Regulaminie,

b)     zmiany w funkcjonowaniu Sklepu,

c)     sprostowanie w Regulaminie błędów i omyłek.

4.     O zmianie Regulaminu Użytkownik, który posiada już zawartą z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług, zostanie poinformowany w drodze wiadomości mailowej przesłanej na adres mailowy podany przy rejestracji Konta. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług (żądania usunięcia Konta) na zasadach opisanych w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, a zmieniane postanowienia Regulaminu nie będą znajdować do niego zastosowania.

5.     Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowania do Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych, w których Zamówienia zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

6.     Do Umów o świadczenie Usług zawieranych po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.

7.     Do Umów o Dostarczenie Treśći Cyfrowych, w których Zamówienia złożone zostały po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do RegulaminuFORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Anita Demianowicz Podróże, Fotografia, Reportaż

ul. Cebertowicza 11/17

80-809 Gdańsk

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych w związku z rejestracją Konta Klienta na adres mailowy: _________________ /Umowy o dostarczenie treści cyfrowych na podstawie Zamówienia z dnia* ______________ – odstąpienie dotyczy następujących treści cyfrowych:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. **

 

[Imię i nazwisko/firma/adres]

………………………………………………………..

………………………………………………………..

…………………………………………………………

            ……………………………………………………

            [Data] [Podpis]
*proszę wskazać której umowy odstąpienie dotyczy, a informacje dotyczące drugiej umowy skreślić

**proszę wskazać towary (Produkty), których odstąpienie dotyczy